1. Biblia

Credem în Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu cuprins în Vechiul şi Noul Testament, infailibil în scrierile originale şi credem că acesta reprezintă autoritatea supremă şi finală pentru credinţă şi viaţă.

 1. Dumnezeirea

Credem în Unul Dumnezeu Tatăl, în Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos și în Duhul Sfânt.

 1. Natura lui Isus Hristos

Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. S-a întrupat prin Fecioara Maria, fiind zămislit de Duhul Sfânt, apoi a murit pe cruce, jertfindu-Se pentru păcatele oamenilor. După ce Dumnezeu L-a înviat din morţi, El S-a ridicat la cer şi acum stă la dreapta Tatălui, fiind Preotul şi Mijlocitorul nostru.

 1. Natura Duhului Sfânt

Misiunea Duhului Sfânt este să-L proslăvească pe Isus Hristos şi să-i convingă pe oameni de păcatele lor, să-i nască din nou pe cei care se pocăiesc, să fie prezent în cei credincioşi pentru a-i îndruma, învăţa, proteja, asistându-i în viaţa sfântă trăită în serviciul lui Dumnezeu.

 1. Natura omenirii

Credem că omenirea a fost creată neprihănită după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, dar prin păcat a căzut din această poziţie. Prin urmare, toţi oamenii sunt morţi din punct de vedere spiritual şi au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu prin pocăinţă.

 1. Pocăinţa, Naşterea din nou, Sfinţirea

Pocăinţa este actul întoarcerii la Dumnezeu şi părăsirii păcatului (Marcu 1:15; Luca 13:3; Fapte 3:19). Naşterea din nou este schimbarea supranaturală făcută de  Dumnezeu ca rezultat al pocăinţei omului. Sfinţirea este starea de a fi liber de păcat, viaţa trăită după principiile Bibliei, sub călăuzirea Duhului Sfânt.

 1. Mântuirea

Credem că moartea lui Hristos pe cruce a adus mântuire tuturor oamenilor care se căiesc de păcatele lor şi care îşi întorc faţa către Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos, Mântuitorul şi Domnul lor.

 1. Biserica

Adevărata Biserică este formată din cei care prin credinţa în sângele mântuitor al lui Isus Hristos au fost născuţi din nou prin Cuvântul şi Duhul lui Dumnezeu şi sunt uniţi în trupul lui Isus Hristos, al cărui Cap este El.

 1. Calitatea de membru al bisericii

Poate fi membru al bisericii orice credincios care dovedeşte că este născut din nou, care se subordonează suveranităţii Bibliei, care ascultă şi respectă conducerea bisericii, trăind viaţa spirituală în ascultare şi neprihănire.

 1. Viaţa spirituală

Credem în prezenţa spirituală a lui Hristos care locuieşte în cei credincioşi prin Duhul Sfânt şi care le dă putere să urmeze poruncile lui Dumnezeu, trăind în unitate şi respect, fiind o pildă de dragoste şi neprihănire.

 1. Botezul în apă

Botezul în apă este actul scufundării în apă oficiat în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, conform poruncii lui Hristos. Cu toate că acest act nu are putere să spele păcatul, el reprezintă moartea, îngroparea şi învierea lui Hristos. Numai credincioşii care au experimentat pocăinţa şi naşterea din nou sunt eligibili pentru botezul în apă.

 1. Botezul cu Duhul Sfânt

Experienţa Botezului cu Duhul Sfânt este ulterioară sfinţirii şi, de cele mai multe ori, ulterioară botezului în apă. Ea este înzestrarea cu putere pentru slujire şi neprihănire. Este umplerea templului deja curăţit prin pocăinţă, naştere din nou şi sfinţire, este un dar al lui Dumnezeu ca răspuns la rugăciune.

 1. Darurile spirituale

Au fost acordate Bisericii prin Duhul Sfânt pentru a fi folosite pentru zidirea Trupului lui Isus Hristos.

 1. Roada Duhului

Viaţa plină de Duhul se va manifesta prin dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, blândeţe, înfrânarea poftelor.

 1. Cina Domnului

A fost instituită de Domnul Isus Hristos pentru amintirea morţii Sale. Numai creştinii născuţi din nou, curăţiţi de păcat şi botezaţi în apă se pot împărtăşi cu Cina Domnului.

 1. Împotriva practicilor condamnate de Biblie

Biblia interzice crearea şi încurajarea partidelor (Romani 16:17; 1 Corinteni 5:11-13; 2 Tesaloniceni 3:6,14; 2 Ioan 10, 11). De asemenea, Biblia interzice folosirea băuturilor alcoolice, punându-le în contrast cu înfrânarea şi sfinţenia (Proverbe 20:1, 23:29-32; Isaia 28:7; Galateni 5:19-21). Orientările sexuale condamnate de Scriptură, folosirea tutunului şi narcoticelor sunt practici păcătoase care pun în evidenţă o inimă condusă de fire (Isaia 55:2; Romani 1:24-32; 1 Corinteni 10:31-32; 2 Corinteni 7:1; Efeseni 5:3-8; Iacov 1:21; Iuda 4-8, 10-13). De asemenea, Biblia califică divorţul drept o practică lumească (Matei 19:1-9)

 1. Viitorul Bisericii

Credem în întoarcerea personală şi vizibilă a lui Isus Hristos, în învierea trupească a sfinţilor pentru viaţă veşnică în prezenţa lui Dumnezeu şi învierea trupească a celor nedrepţi pentru judecată.